Uvažování

Datum: 03.12.2015, 16:22 | Autor: othon | Počet sledujících: 6

Obsah tématu:
Člověk je od přírody uzpůsoben tak, že ustavičně cosi chce. A tuto svou schopnost neustále něco chtít a neustále si něco přát není v jeho silách ani jen na chvíli zastavit. Nutí ho k tomu totiž proudění síly Shora, tlačící vše stávající k neustálému pohybu. A to buď do pohybu v tělesné rovině nebo v rovině duševní. No a protože člověk se není schopen tomuto tlaku Shora vyhnout, v duševní oblasti, na kterou se zaměříme, se to projevuje tak, že musí neustále cosi chtít.

Každý z nás má však i svobodnou vůli a proto má ve svém chtění na výběr. Na výběr mezi dobrem a zlem. Mezi správným a nesprávným.

Můžeme tedy chtít buď věci dobré, nebo věci špatné. Pouze jedno nemůžeme! Přestat chtít!

S lidským chtěním a s možností svobodné vůle směřovat své chtění buď dobrým, nebo špatným směrem je však spojena odpovědnost. Odpovědnost za všechno, co jsme chtěli! Každý druh našeho svobodného chtění je určitým setím a osobní odpovědnost za něj je zase sklizní toho, co jsme chtěli.

Chtěním tedy sejeme a prostřednictvím odpovědnosti sklízíme. Jakou je naše setba, takovou bude i naše žeň. Je to Zákonitost, která zaručuje Spravedlnost ve stvoření. Železnou Spravedlnost, které nemůže uniknout nikdo z lidí!

Pokud se má člověku dobře dařit, pokud má sklízet pouze dobré plody, jeho chtění musí být dobré. Jedině vážné chtění k dobrému může být pro každého z nás cestou k míru, štěstí, radosti a spokojenosti. K skutečnému míru, štěstí radosti a spokojenosti!

Co je však vlastně ono zmiňované dobré chtění? Mnoho lidí má o něm zkreslené představy, protože nejednou si myslí, že chtějí dobře a že jednají dobře, ale ve skutečnosti tomu tak není.

Aby nebylo v této zásadní otázce žádných pochybností řekněme si, co je to tedy vlastně to dobré chtění.

Pokud člověk chce dobře pouze sobě samému a toto jeho chtění vyvolává disharmonii a způsobuje nepříjemnosti, pokud jím poškozuje jiných lidí a dokonce jim způsobuje bolest a utrpení, není to žádné dobré chtění, ale čirý egoismus.

Pokud člověk chce dobře sobě samému a svým nejbližším a toto jeho chtění vyvolává disharmonii a způsobuje nepříjemnosti, pokud tím poškozuje jiných lidí a způsobuje jim bolest a utrpení, není to žádné dobré chtění, ale opět pouze egoismus.

Pokud člověk chce dobře sobě samému, svým nejbližším a své firmě, ale toto jeho chtění vyvolává disharmonii a způsobuje nepříjemnosti, pokud poškozuje jiných lidí a způsobuje jim bolest a utrpení, není to dobré chtění, ale také pouze egoismus.

Pokud člověk chce dobře sobě samému, svým nejbližším, své firmě i svému národu, ale toto jeho chtění vyvolává disharmonii a způsobuje nepříjemnosti, pokud poškozuje jiných lidí a jiné národy a způsobuje jim bolest a utrpení, není to dobré chtění, ale egoismus.

Pokud člověk chce dobře sobě samému, svým nejbližším, své firmě i všem národům na zemi, ale toto jeho chtění ničí přírodu, utlačuje zvířata a způsobuje jim utrpení, není to dobré chtění, ale egoismus.

Jedině pokud člověk chce dobře sobě samému, svým nejbližším, své firmě, všem národům na zemi, všem zvířatům i celé přírodě, jedině to je člověk skutečně dobrého chtění. Člověk, který seje dobro a proto i dobro sklidí!

Podívejme se nyní kolem sebe a zvažme, kolik je asi mezi námi lidí opravdu dobrého chtění? Uvažme, že mnohé z toho, co jsme dosud za dobré chtění považovali jsou ve skutečnosti pouze různé skryté formy egoismu.

Potvrzením tohoto faktu je náš současný život na zemi, ve kterém prostřednictvím účinků neomylných a spravedlivých Zákonů univerza každodenně sklízíme to, co jsme zaseli. "Kvalita" života současné civilizace je až příliš jasným vysvědčením toho, jací opravdu jsme. Tato "kvalita" života lidstva je totiž sklizní našeho vlastního egoismu.

Ve světě existuje velké množství v jádru dobrých lidí, ke kterým je proto voláno: Nasměrujte své chtění důsledně jen a jen k dobru! K dobru, které není dobrém pouze pro vás, ale pro všechny a všechno kolem vás. Jedině takto budete dobro sít, abyste nakonec dobro i sklidily. Váš život se pak stane šťastným, radostným a naplněným. Neboť do chodu univerza je jeho Tvůrcem vetkán dokonalý Zákon, že pouze ten, kdo skutečné dobro rozsévá, může skutečné dobro a štěstí sklidit. Nikdo jiný!


KOMENTÁŘE:
Zobraz komentáře

CHATOVACÍ MÍSTNOST


Chat je pouze pro přihlášené uživatele.

Komentáře:
Vlákna - Nejlepší - Podle času

othon | 08.01.2016, 18:07
Snaha o pochopení příčin bezbrannosti Evropy Člověk až žasne nad bezbranností, nemohoucností a slabostí současné Evropy. Jakoby v ní neexistovaly žádné hranice! Jakoby byla vydána napospas komukoliv! Jakýmkoliv živlům, které k nám přicházejí spolu s přílivem imigrantů a vše postupně infiltrují. Evropské instituce mají různými předpisy ruce svázané tak, že nejsou schopny deportovat zpět do země svého původu ani ty imigranty, kterým byl zamítnut azyl. Jednoduše, kdo se dostane do Evropy, ten v ní už i zůstává! Více se dozvíte na: http://smilan.bloger.cz/_/Snaha-o-pochopeni-pricin-bezbrannosti-Evropy
othon | 04.02.2016, 16:40
Korene európskeho pseudohumanizmu Ak ku tým najextrémnejším prejavom islamského sveta patria samovražedné atentáty, tak ku tým najextrémnejším prejavom nemohúcnosti a slabosti súčasnej Európy patrí samovražedná dobročinnosť. V čom sa skrýva príčina tohto stavu? Kde hľadať korene pseudohumanizmu, ktorý z dlhodobého hľadiska ohrozuje identitu európskych národov? Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1601/korene-europskeho-pseudohumanizmu
othon | 08.01.2016, 18:06
Snaha o pochopení příčin bezbrannosti Evropy Člověk až žasne nad bezbranností, nemohoucností a slabostí současné Evropy. Jakoby v ní neexistovaly žádné hranice! Jakoby byla vydána napospas komukoliv! Jakýmkoliv živlům, které k nám přicházejí spolu s přílivem imigrantů a vše postupně infiltrují. Evropské instituce mají různými předpisy ruce svázané tak, že nejsou schopny deportovat zpět do země svého původu ani ty imigranty, kterým byl zamítnut azyl. Jednoduše, kdo se dostane do Evropy, ten v ní už i zůstává! Každý, kdo varuje před nebezpečím, před nepřizpůsobivým přívalem příslušníků jiné kultury, před ztrátou identity evropských národů, před zánikem Evropy v současné podobě a už ani nemluvě o ekonomických problémech s imigrací souvisejících, každý takový člověk dostává okamžitě nálepku nacionalistu, či extremistu. Nálepku netolerance, nebo nedostatku lidskosti. Politické elity nejmocnějších evropských států, dobře placené z daní lidí, jdou ve svých rozhodnutích proti prospěchu a dobru svých národů, které se zavázaly zvelebovat a chránit. Zdá se, jako by se proti Evropě všechno spiklo a jakoby sám Brusel usiloval o její zničení. Evropa je ponechána doslova napospas neustávajícím proudům imigrantů. Mnozí z nich to vnímají jako slabost a proto už ani nepřicházejí jako prosící, ale jako požadující. Své požadavky si vynucují arogantním, či dokonce násilným způsobem. Podvědomě totiž tuší a vnímají, že mají převahu a že evropské instituce mají ve vztahu k nim, i prostřednictvím aktivit nejrozličnějších pseudo humanistů, jakoby spoutané ruce. A proto se už nyní, na samém začátku začínají chovat jako pánové, kterým má Evropa sloužit. Vnímají nás jako lidi, kteří ztratili životaschopnost a proto musí být pokořeni a ovládnutí. A toto jejich vnímání se žel v mnohém zakládá na pravdě. Naše univerzum má totiž duchovní rozměr. Duchovní je v něm tím nejdůležitějším a nejpodstatnějším. Ve stvoření probíhá určitý druh duchovní evoluce, na základě které je všechno duchovně silnější a vitálnější silami univerza podporované a naopak, vše duchovně mdlé, pohasínající a ztrácející vitalitu tištěné k rozkladu. K rozkladu a destrukci, protože se to stává v požadovaném evolučním vývoji ducha neživotaschopné. Duchovní vývoj je tedy hlavním motorem jakéhokoli rozvoje v tomto stvoření. S rozvojem ducha a vyšších duchovních hodnot, jako je spravedlnost, čestnost, lidskost, ušlechtilost a podobně je spojen i rozvoj čistě pozemský a hmotný. Je s ním úzce propojen. A tato zákonitost platí i ve vztahu k evropské civilizaci. Ta se také původně a až donedávna opírala o víru v Boha a o vysoké hodnoty, s ní související. Duchovnost Evropy byla motorem, který hnal dopředu její rozvoj materiální i hmotný. Pod vlivem dosaženého blahobytu a s pyšným vědomým toho, co všechno jsme byli schopni dokázat se však začalo postupně upouštět od víry v Stvořitele i od všech vyšších hodnot. Lidé tím pyšně a lehkomyslně odvrhli základní oporu, ze které vyrostl jejich blahobyt. Začal se rozmáhat ateismus a materialismus. Duchovní motor, který dosud hnal Evropskou civilizaci dopředu pohasl. Stalo se cosi podobnému, jako když jedete rychle autem a najednou vypnete motor. Auto nezastaví okamžitě, protože má značnou rychlost. Bude pokračovat volnoběhem ještě hodný kus dál. Pozvolna však zpomalí, až nakonec zastane úplně. Toto se přihodilo i Evropě, která vypnula motor své duchovnosti, začala upouštět od všech vyšších a ušlechtilejších hodnot a v současnosti již běží pouze na volnoběh. Blahobyt a materiální výdobytky ještě přetrvávají, ale Evropa je už hodnotově vyprázdněna. Její chod je už jen chodem ze setrvačnosti. Vnitřní vyprázdněností a hodnotový úpadek se promítají do celkového úpadku společnosti. Způsobují mravní a morální chaos, projevující se slabostí, přemrštěnou toleranci k nejrůznějším úchylkám, zvráceným pseudo humanismem, neschopností rozpoznávat dobré od zlého a ztrátou základního pudu sebezáchovy. Dostáváme se mimo hlavní proud duchovní sil univerza a proto se stáváme neživotaschopnými a slabými. Vždyť si jen například zkusme namátkou vybrat deset průměrných imigrantů a deset průměrných Evropanů a porovnat, kolik z nich má víru v Boha. Z deseti imigrantů to bude s největší pravděpodobností všech deset a z deseti Evropanů to budou možná dva, tři, nebo v nejlepším případě čtyři. Na čí straně najdeme větší víru v Boha? Co musí být duchovními sílami univerza nezbytně více podporováno? V konečném důsledku tedy nerozhodne ani převaha kulturní, ani vzdělanostní, ani vojenská, či ekonomická. Nakonec rozhodne jedině převaha tahu směrem vzhůru! Směrem k Bohu! To se nakonec ukáže jako rozhodující a překoná všechno ostatní. A i proto je dnes islám na vzestupu. Nastává čas, kdy se mohutný ještěr, neschopný obstát v dalším progresivním evolučním pokroku vývoje na naší planetě, to jest blahobytná, ateistická, konzumní a materialistická Evropa přibližuje ke svému zániku, protože hodnotově vybočuje z hlavního vývojového proudu ve stvoření. Tato slova vyznívají pesimisticky, ale jejich účelem nemá být vzbuzování pesimismu. Jejich účelem je pochopení příčin toho, proč k nám sem dnes v moderní podobě přicházejí novodobí "dobyvatelé", aby ovládali a nakonec i dorazili velké umírající zvíře, kterým je Evropa v současné podobě a se současnými pseudo hodnotami, které uznává. A protože není možné najít východisko ze zmatků bez poznání příčin těchto zmatků, museli jsme být dosud pouze pesimističtí. To správné východisko však existuje! Spočívá v opětovném navrácení se Evropy k skutečným a pravým hodnotám, od kterých se tak pyšně a lehkomyslně odvrátila! Spočívá v navrácení se k hodnotám ducha! K hodnotám dobra, cti a lidskosti! K hodnotám křesťanství a víry v Boha! Ale pozor! K hodnotám křesťanství pravého a ne toho změkčilého, mluvícího pouze o lásce! K hodnotám křesťanství, ve kterém má své pevné místo spravedlnost! Dokonalá Spravedlnost Boží, na základě které se každý jednotlivý člověk narodil přesně na tom místě na zemi, kde si zasloužil. Tam má žít, tam má pracovat a tam má duchovně růst. Jeho život v tamních podmínkách mu byl totiž určen Zákony Spravedlnosti Boží, které dokonale posoudili všechny klady i zápory jeho duše a s neomylnou přesností a osobní nezaujatostí mu jeho pozemským zrozením určili přesně to místo na zemi, které mu přísluší. A proto všichni lidé, všichni imigranti, kteří nechtějí toto určení vyšší Spravedlnosti akceptovat a odcházejí z domova za vidinou lepšího života někde jinde by měly být okamžitě posíláni zpět. Z celkového počtu je jich v současnosti až osmdesát procent. Dočasná pomoc má být poskytnuta pouze těm, kteří utíkají v obavě o svůj holý život. Jakmile se však poměry u nich doma upraví, a k jejich nápravě by měla vydatně přispět i Evropa, pak se mají tito lidé okamžitě vrátit zpět a tam dále žít. Neboť právě tam je jejich místo na zemi, které jim určila zmiňovaná, vyšší Spravedlnost, o jejíž dokonalosti a nestrannosti nemůže přece nikdo pochybovat. Evropa, tvá záchrana je pouze v pravých hodnotách! Neboť pouze respektování pravých hodnot a život v souladu s nimi je motorem rozvoje každé civilizace. Pokud Evropa dokáže tento motor znovu nastartovat, pohne se z místa a začne opět postupovat. Evropa však není žádný abstraktní pojem! Jsou to lidé, jednotlivci, z nichž každý musí začít sám od sebe! Pokud to totiž nezvládneme, jsme ztraceni, protože se dopředu začne drát civilizace, jejíž motor duchovního snažení zůstává stále v chodu. I když v chodu nedokonalém, s mnoha chybami, projevy násilí a někdy až středověkými způsoby. Ale v chodu! V duchovním chodu, který je přece jen něčím víc, než materialismus, ateismus, bezbožnost a prázdný, konzumní způsob života současné Evropy. To se proto musí změnit, když se chceme zachránit.
dalib_vlasim | 21.01.2016, 12:06
otvrzením tohoto faktu je náš současný život na zemi, ve kterém prostřednictvím účinků neomylných a spravedlivých Zákonů univerza každodenně sklízíme to, co jsme zaseli. "Kvalita" života současné civilizace je až příliš jasným vysvědčením toho, jací opravdu jsme. Tato "kvalita" života lidstva je totiž sklizní našeho v...
To by se dalo tesat.
Ve světě existuje velké množství v jádru dobrých lidí, ke kterým je proto voláno: Nasměrujte své chtění důsledně jen a jen k dobru!
K tomu by se ale chtělo dodat ale kudy? Kudy k tomu dobru?
dalib_vlasim | 21.01.2016, 12:13
...a možná i kam k tomu dobru?
othon | 08.02.2016, 13:26
Na cestu k dobru se musíme vydat ze sebe samých. Klíč k dobru leží totiž v našem nitru. V našem vnitřním životě. V kvalitě našeho vnitřního života. V dobře, čistotě, spravedlnosti a ušlechtilosti, které ve svém nitru vědomě pěstujeme a podporujeme. V tom, že se ve svém nitru straníme každého zla, každé nečistoty a každé nespravedlnosti. Budeme-li takto činit, začne se všechno kolem nás postupně přetvářet k lepšímu, protože úplně všechno, co na tomto světě prostřednictvím lidí vzniká má svůj původ v lidské mysli. Na tomto světě neexistuje totiž celkem ničeho, co by nejdříve nepovstalo v mysli člověka.
Olaf | 04.02.2016, 21:51
Jelikož mi tento příspěvěk nepřijde zajímavý přikládám recept na Segedínský guláš: Vepřové maso Plec bez kosti 600 g Cibule Rostlinný olej 40 g Mletá paprika 1 lžička Vývar 200 ml Kysané zelí 400 g Hladká mouka 25 g Šlehačka 120 ml Sůl Kmín Segedínský guláš Postup přípravy:Zařazení: Maso, Vepřové Maso opláchneme a nakrájíme na kousky. Cibuli nakrájíme nadrobno a osmahneme na polovině oleje dorůžova. Přidáme mletou papriku, promícháme a zalijeme trochou vody. Do cibulového základu přidáváme nakrájené maso, kmín a osolíme. Přilijeme část vývaru, přikryjeme pokličkou a za občasného míchání dusíme, až je maso poloměkké. Podléváme vývarem nebo vodou. Potom přidáme k masu nakrájené kysané zelí a dusíme. Guláš zahustíme jíškou připravenou z oleje a mouky, dobře rozmícháme a při mírné teplotě dodusíme maso doměkka. Nakonec zjemníme smetanou, osolíme a krátce povaříme.
othon | 25.02.2016, 18:08
Blud multikulturálnej spoločnosti! V súčasnosti preferovaný multikulturalizmus stojí v rozpore so Zákonitosťami univerza. A je úplne jedno, ako racionálne a vzletne sa budú ľudia snažiť tento nesprávny jav ospravedlňovať, pretože žiaľ, východisková pozícia ich myslenia a celkového nazerania na realitu je nesprávna. Ich vnútorný život je totiž obmedzený iba čisto hmotným a materiálnym vnímaním. A podobná obmedzenosť nemôže splodiť nič iného, ako niečo, čo nie je správne. Viac sa dozviete na: http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2016/02/blud-multikulturalnej-spolocnosti.html
othon | 21.03.2016, 19:32
Je imigrácia odplata za ničenie iných národov? Žijeme na planéte Zemi, podrobenej duchovným Zákonom. Jedným z kľúčových je Zákon spätného účinku, ktorého pôsobenie je možné vyjadriť veľmi jednoducho slovami: čo kto zaseje, to aj zožne. Alebo trebárs rečou zákonov fyziky: aká je akcia, taká musí byť nevyhnutne aj reakcia. Skúsme však účinky tohto Zákona rozmeniť na drobné a ukázať si, ako sa prejavuje predovšetkým vo vzťahu k súčasnej, západnej civilizácii. Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1603/je-imigracia-odplata-za-nicenie-inych-narodov